Verslag Algemene Ledenvergadering 6 november 2018

 In Algemeen

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

dinsdag 6 november 2018 van 09.00 – 09.30 uur

  1. Opening van de vergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent om 09.00 uur de vergadering.

  1. Vaststelling agenda

De leden van 013d zijn tijdig geïnformeerd over agenda voor deze Algemene ledenvergadering en de belangrijkste agendapunten. Deze zijn: beoogde statutenwijziging vanwege voorgenomen samengaan met de Vereniging MKB-Top. Belangrijkste wijzigingen hierin zijn: Naamswijziging,  uitbreiding doelgroep en aantal bestuursleden.

  1. Financieel jaarverslag 2017

De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. Vanwege het beoogde samengaan met de Vereniging MKB-Top heeft het bestuur ervoor gekozen niet alleen verantwoording af te leggen tot en met het boekjaar 2017, maar de leden tevens te informeren over de financiële stand van zaken per 31-10-2018. In dit verband worden met name het vermogen en de liquiditeitspositie per 31-10-2018 toegelicht.

  1. Verslag Kascommissie 2017/2018

De penningmeester geeft een toelichting op het verslag van de kascommissie.

  1. Plannen 2018 inzake samenwerking met BORT toelichting door Voorzitter Cécile van Berkel

Doel van de samenwerking is het uitbreiden van het netwerk en het vergroten van de toegevoegde waarde voor leden. De vereniging is voornemens zich aan te sluiten bij Federatie BORT.

De naam 013d zal met ingang van 1 januari 2019 aangepast worden naar “TOP013”ondernemers die ertoe doen.

013d blijft een zelfstandige vereniging. De leden van BORT Top zullen worden toegevoegd aan onze vereniging. Leden van BORT Top mogen zelf de keuze maken of ze zich bij de nieuwe vereniging willen aansluiten.

Aantal bestuursleden zal worden aangepast naar maximaal 7 (nu 5).

De statuten zullen worden aangepast door DKT notarissen.

De naamswijziging zal worden aangepast in het KvK register, alsmede de samenstelling van het bestuur indien daartoe aanleiding bestaat.

  1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

  1. Sluiting

Om 09.34 uur sluit de voorzitter de vergadering.